Enskilt Avlopp

Behöver du byta ut ett Enskilt avlopp

Enskilt avlopp Certifierad installatör Fann

Är du i behov av ett nytt enskilt avlopp? Vi är certifierade installatörer åt Fann

Vi erbjuder totalentreprenad av enskilt avlopp, med allt från grävning och anläggning av trekammarbrunn och minireningsverk till installation av t.ex. fosforpump och ventilation.

Ofta får vi frågan av våra kunder när avloppet behöver service, -Vad kostar det att anlägga en ny trekammarbrunn eller ett minireningsverk?

Innan vi börjar gräva avloppet och kanske köper en ny trekammarbrunn vill ni gärna ha en offert, vilket vi alltid lämnar kostnadsfritt.

Behöver du byta ut ett enskilt avlopp?

Trekammarbrunn - Minireningsverk

Broströms i Skåne hjälper dig att välja en avloppsanläggning som passar just dig och dina förutsättningar så avloppet fungerar felfritt i många år.

Därför utför vi totalentreprenad av enskilt avlopp, med allt från grävning och anläggning av trekammarbrunn och minireningsverk till installation av t.ex. fosforpump och ventilation.

På grund av detta uppskattar verkligen våra kunder oss som entreprenörer genom att endast en entreprenör sköter alla delar i arbetet med deras nya avlopp!

Detta eliminerar då risken för tvister som kan uppstå mellan entreprenörer och ofta förenkla hela arbetet. Vi tar alltid fullt ansvar och har ingen att skylla på om något går fel.

Broströms Entreprenad Markarbete Enskilt Avlopp Trekammarbrunn plattsättning tak

Genom ett nära samarbete med våra kvalificerade återförsäljare är vi redo att guida dig genom varje skede, från den inledande planeringsfasen, val av avloppet, ansökan hos kommunen till det ögonblick då ditt nya avlopp är färdigt.

Enskilt Avlopp Fann Eko Treat

Enskilt Avlopp

Spillvattnet från BDT-avloppet (bad-, disk- och tvätt) och toalettavloppet har olika egenskaper. Markbaserad rening kan anpassas för att behandla BDT-avlopp, vilket oftast möjliggör mindre anläggningar. Det finns även specifika minireningsverk och inneslutna filter avsedda för BDT-vatten.
Enskilt Avlopp Anslutningar

Kvalitet

För hus med enklare standard och där vatten inte är indraget i huset, utan istället bärs in och ut i hinkar, behövs normalt sett ingen avloppsanläggning. När det gäller rening av BDT-vatten används vanligtvis en tvåkammarbrunn som förbehandling. Om toaletten är ansluten krävs en trekammarbrunn.

Enskilt avlopp All inclusive Fann Trekammarbrunn Minireningsverk

All inclusive

Vi utför totalentreprenad av Fann enskilt avlopp.  Det innefattar  allt från ansökan hos kommunen, grävning och anläggning av trekammarbrunn, minireningsverk och installation av t.ex. fosforpump och ventilation.

Nytt enskilt avlopp efter dina förutsättningar

Markbaserad rening är en teknik som använder marken för att rena avloppsvatten och därmed finns det olika  markbaserade reningar. Man kan vanligast hitta system med självfall där vattnet kommer att rinna naturligt samt ibland trycksatta system med pumpning där vattnet flyter genom processen.

Enskilt avlopp

Markbädd

Traditionellt har reningen från ett enskilt avlopp skett i de naturliga marklagren och det renade avloppsvattnet kommer därmed att sippra ned till det ytliga grundvattnet.

Om byta ut avlopp är aktuellt

Markbaserad rening har sina styrkor men det är även viktigt att överväga och hantera dess begränsningar och därmed

behov av kompletterande tekniker för att möta olika krav.

Enskilt Avlopp

Enskilt Avlopp med Biomoduler

Vi monterar enskilt avlopp med Fann Biomoduler och förstärker därmed den biologiska reningen och dem placeras ytligt där tillgång till syre är hög.

De kallas även för kompaktfilter.

Detta markbaserade reningssystem är effektiva sätt att behandla avloppsvatten genom att dra nytta av markens naturliga reningsegenskaper och man kan därmed implementera olika varianter av markbaserad rening genom att på detta sätt uppnå miljövänlig och hållbar avloppshantering

Vi installerar avlopp med Kemisk fällning

Fann EkoTreat använder en fällningskemikalie för att fånga fosfor i form av flockar och genom detta ser anläggningen till att en slamavskiljare kommer att samla upp allt slam.

Fann EkoTreat enskilt avlopp
Fosforfälla Enskilt avlopp

Avlopp med Fosforfälla

Vid drift kommer anläggningen att rena vattnet först genom markbädden för att reducera fosforinnehållet vilket innebär att efter markbädden kommer vattnet passera genom ett filtermaterial som är avsett för att fånga kvarvarande fosfor.

Filtret placerar vi i en brunn som kallas Fann fosforfälla och monteras efter den täta markbädden.

Kemi

Avlopp av denna typ

Ett sådan avlopp kommer att komplettera den markbaserade reningen genom fosforreduktion. Genom att implementera kemisk fällning eller fosforfilter efter markbädden kan man förbättra den övergripande avloppsreningen.

Biomoduler utgör en förstärkning av den biologiska reningen i markbaserade avloppsanläggningar. Denna förstärkning sker ytligt där syretillgången är optimal. Modulerna är utformade som kassetter med nät eller veckad duk, ökande den aktiva ytan. Tillsammans med syretillförsel skapar biomodulerna gynnsamma förutsättningar för bildandet av biofilm av bakterier ytligt i markbaserade system. Dessa biomoduler använder man även i kompaktfilter och prefabricerade filter.

Om fosfor redan har blivit avlägsnat från avloppsvattnet genom källsorterande avlopp eller kemisk rening kan biomodulerna tack vare sin stora aktiva yta möjliggöra användningen av en betydligt mindre bädd jämfört med traditionell infiltration och biomoduler erbjuder därmed en teknologisk förstärkning för den biologiska reningen och möjliggör anpassningar baserat på specifika krav för rening och utformning av systemet.

Drift och skötsel av ett nytt enskilt avlopp

För att effektivt och långvarigt använda en markbaserad rening kräver det regelbunden drift och skötsel. 

Ni beställer slamtömning minst en gång per år för att avlägsna ackumulerat slam från slamavskiljaren.

Vi kontrollerar slamavskiljaren regelbundet för att säkerställa att det inte finns slam i sista kammaren och att T-rör är intakta.

Vi genomför en översyn av markbädden minst 1-2 gånger per år. Då kontrollerar vi följande:

Slam i fördelningsbrunnen.

Överdriven vattenmängd i luftningsrören.

Växtlighet (buskar eller träd) över bädden.

Eventuell vattenavrinning på sidan av bädden.

Om anläggningen inkluderar en pump, genomför vi en besiktning för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Regelbundna översyner och underhållsåtgärder är nödvändiga för att förebygga problem och säkerställa att markbaserad rening fortsätter att fungera effektivt. Det är också viktigt att följa tillverkarens rekommendationer och riktlinjer för underhåll.

Minireningsverk

När vi installerar minireningsverk eller kompakta avloppslösningar innebär det att avloppsreningen sker i en förproducerad produkt. Normalt omfattar dessa lösningar slamavskiljning, kemisk fällning och biologisk nedbrytning.

I grund och botten fungerar de flesta minireningsverk likt stora avloppsreningsverk, men i en mindre skala. Det finns också paketreningsverk med passiva filter. Gemensamt för dessa lösningar är att de utgör förproducerade och kompakta anläggningar.

Nytt Minireningsverk

När vi ska installera ett minireningsverk kommer sedan allt avloppsvatten från hushållet att flyta till anläggningen. Där kommer slamavskiljning att ske som mekanisk rening och då tillsätter anläggningen fällningskemikalier för att producera fosforrikt slam, vilket utgör den kemiska reningen. Då behandlar anläggningen avloppsvattnet vidare genom biologisk rening, där bakterier bryter ned föroreningar i vattnet.

Avlopp med CE-märkning

Sedan den 1 juli 2013 bör de flesta minireningsverk vara CE-märkta. Detta krav innebär främst att produkten måste ha genomgått tester enligt en EU-standard (SS-EN 12566-3). CE-märkningen åtföljs av en prestandadeklaration som specificerar hur effektivt produkten renar avloppsvatten enligt testet.

Vissa avloppsanläggningar, även benämnda som minireningsverk, kanske inte omfattas av EU-standarden. Trots att de formellt sett inte kan CE-märkas, kan de ändå ha genomgått tester. Det är av betydelse att det minireningsverk du väljer har blivit granskat genom en oberoende utvärdering, även om det kanske inte är formellt CE-märkt.

Vad kostar ett nytt enskilt avlopp?

Investeringskostnaden för ett hushåll med ett system med minireningsverk och efterbehandling varierar beroende på förhållandena på fastigheten.

Då inkluderar man tömning i driftskostnaderna, fällningskemikalier och serviceavtal. Här har vi ställt samman en uppdelning av de potentiella kostnadsposterna:

Enskilt Avlopp på frostfritt djup

För att vi ska kunna säkerställa att avloppssystemet fungerar även under vintern kräver situationen ibland isolering av ledningssystemet. En naturlig isolering kan uppnås genom att lägga ledningarna på frostfritt djup, vilket skyddar dem mot frostskador och minskar risken för skador vid eventuella tjällyftningar. Det frostfria djupet varierar även beroende på plats i landet och typen av jordmån. Generellt kräver vi ett djupare frostfritt djup i sandig jord jämfört med lerjord för att elliminera riskerna för frysning.

Andra lösningar vid behov

När vi inte kan gräva ner till frostfritt djup kan man använda isolerlådor eller en värmekabel. Isolerlådor placerar vi ytligt eller till och med ovanpå marken vid behov för att säkerställa effektiv isolering och skydd mot kyla.

Att gräva enskilt avlopp innefattar många aspekter

Ledningarna vi gräver ner har en huvudfunktion som är att transportera avloppsvatten från installationerna inne i huset till förbehandling, behandlingsanläggning eller uppsamlingstank. Utöver detta ansvarar ledningsnätet också för ventilationen av avloppssystemet. Detta är av stor vikt för att säkerställa en korrekt avledning genom att förhindra luftfickor och samtidigt förhindra dålig lukt.

Broströms

Proffshjälp

Vi rekommenderar att ni anlitar professionell hjälp för installationen av ledningar både inne i huset och i marken, särskilt om det rör sig om mer komplexa installationer

Göra själv?

För enklare installationer, som till exempel en urinsorterande torrtoalett i en sommarstuga, kan det vara möjligt att själv utföra arbetet

Följa krav

Vi säger att det är oavsett lika viktigt att följa riktlinjer och säkerställa att arbetet uppfyller lokala regler och normer hos kommunen. Olika kommuner har olika krav

Självfallsledningar

Självfall är vanligt förekommande för avloppet ut från huset. Detta beror på att avloppsvattnet måste kunna ledas bort även vid strömavbrott. Dessutom är det fördelaktigt om avloppsvattnet kan röra sig med självfall till slamavskiljaren, eftersom stötbelastningar kan påverka funktionen hos slamavskiljaren negativt. Att pumpa obehandlat avloppsvatten, utan tidigare slamavskiljning, ställer även högre krav på pumpen jämfört med pumpning av vatten där slammet redan har hunnit avskiljas.

Lägga rör

När vi lägger ledningar för blandat avloppsvatten rekommenderar Naturvårdsverket en lutning på minst 1 %, och i fastigheter med låg belastning bör lutningen helst vara 2 %. Tilloppsledningen, som transporterar avloppsvatten till exempelvis en slamavskiljare, bör ha en diameter på minst 100 mm och ska installeras med en rak sträckning och jämn lutning mellan eventuella brytpunkter för att minimera risken för stopp.

Lätt trycksatt system

Lätt trycksatt avlopp, även känt som LTA , används som ett alternativ när det inte är möjligt att uppnå självfall i avloppssystemet. Det är särskilt användbart i områden med mycket berg i dagen för att minimera behovet av sprängning.

I LTA-systemet

I LTA-systemet pumpas avloppsvattnet ut i ledningarna med hjälp av tryck. Det gör det möjligt att föra vattnet till platser som ligger högre upp. För att säkerställa att systemet är effektivt krävs särskilda dimensioner på ledningarna, och tätheten blir extra viktig. Ibland används förkortningen LPS, vilket står för Low Pressure Sewage.

Två versioner

Det finns två huvudsakliga typer av vakuumsystem: Vacuum on Demand (VOD) och Constant Vacuum System (CVS). I VOD-systemet skapas vakuum endast när man trycker ned spolknappen på toaletten, och det är vanligtvis anpassat för enskilda hushåll. Å andra sidan, CVS-systemet upprätthåller ett konstant vakuum i ledningarna och det kan man ansluta till flera fastigheter.

Höjdskillnader

När vi inte kan bygga avloppssystemet med självfall från huset till reningsanläggningen, använder vi en pump för att transportera vattnet målet. Pumpen kan man integrera antingen inomhus, i slamavskiljaren eller i en separat pumpbrunn. Det finns ett brett utbud av pumpar som är avsedda för att pumpa avloppsvatten. Kapaciteten på pumpen avgör hur högt avloppsvattnet går att lyfta och hur långt det är möjligt att pumpa vattnet. Det är viktigt att välja en pump som är anpassad för den specifika typen av avloppsvatten som gäller.

Ring oss gärna idag så kan vi prata om vad du vill ha hjälp med! Vi kommer gärna på kostnadsfritt hembesök!
Mikael Broström
VD

KONTAKTA OSS IDAG

Vi utför även andra arbeten än enskilda avlopp!

Eller maila

brostromsentreprenad@gmail.com

Rulla till toppen